CMIP6高分辨率模式比较计划(HighResMIP)概况与评述
王磊,包庆,何编
Short commentary on CMIP6 High Resolution Model Intercomparison Project (HighResMIP)
Lei WANG,Qing BAO,Bian HE
气候变化研究进展 . 2019, (5): 498 -502 .  DOI: 10.12006/j.issn.1673-1719.2019.077

京ICP备11008704号-4
版权所有 © 《气候变化研究进展》编辑部
地址:北京市海淀区中关村南大街46号 邮编:100081 电话/传真:(010)58995171 E-mail:accr@cma.gov.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持:support@magtech.com.cn