Impacts of Climate Change on Melon-Planting Zoning in Xinjiang in 1961-2013
Pu Zongchao, Zhang Shanqing, Ji Chunrong, Li Jinglin, Li Xinjian, Wang Mingquan, Zou Chen
Climate Change Research . 2015, (2): 115 -122 .  DOI: 10.3969/j.issn.1673-1719.2015.02.006

京ICP备11008704号-4
Copyright © Climate Change Research, All Rights Reserved.
Tel: (010)58995171 E-mail: accr@cma.gov.cn
Powered by Beijing Magtech Co. Ltd