Variation characteristics and influencing factors of extreme precipitation in the Meiyu area of Yangtze-Huai River Basin during 1960-2014
Cui HAN,Yi-Xing YIN,Yi-Han HUANG,Meng-Yang LIU,Xiao-Jun WANG
Climate Change Research . 2018, (5): 445 -454 .  DOI: 10.12006/j.issn.1673-1719.2018.053

京ICP备11008704号-4
Copyright © Climate Change Research, All Rights Reserved.
Tel: (010)58995171 E-mail: accr@cma.gov.cn
Powered by Beijing Magtech Co. Ltd