Inhomogeneous distribution of precipitation in Northeast China agricultural zone and its response to regional warming
Hong LIU,Chuan-You REN,Shuo-Zhou XU,Feng-Qian CUI,Dan-Qi PANG
Climate Change Research . 2018, (4): 371 -380 .  DOI: 10.12006/j.issn.1673-1719.2018.003

京ICP备11008704号-4
Copyright © Climate Change Research, All Rights Reserved.
Tel: (010)58995171 E-mail: accr@cma.gov.cn
Powered by Beijing Magtech Co. Ltd