IPCC第五次评估报告对碳循环及其他生物地球化学循环的最新认识
於琍, 朴世龙
Key Scientific Points on Carbon and Other Biogeochemical Cycles from the IPCC Fifth Assessment Report
Yu, Li
气候变化研究进展 . 2014, (1): 33 -36 .  DOI: 10.3969/j.issn.1673-1719.2014.01.007

京ICP备11008704号-4
版权所有 © 《气候变化研究进展》编辑部
地址:北京市海淀区中关村南大街46号 邮编:100081 电话/传真:(010)58995171 E-mail:accr@cma.gov.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持:support@magtech.com.cn